Make your own free website on Tripod.com

°Áâĩ'¨ Ãòî'è ðÖ×ÏÅ, ąÃ -ē'ŗĸ-œÆÒÏÀ'î -óÆÒÓ°' ê´ŗ ąÃ °€Ò×ÏÅ

°Áâĩ'¨ ðÖ×ÏÀ'î Ã.ÏĢ'ļą ÃÌ-œ'Ó ĩ'þãĒĻÖ Ĩš° 24Å þ°ą ‡àąÆ Ø€°

...Ĩòģéŋþē,

"ĩ'Ē¨ĸ -œ'´-°ÖÒ'Å ĩÀ™þ ...̀À" ‡òì

ÙĒ¨™è ŸÏĒĻ Øà›Ž ÀŽâ×°'?

ĩ¨×Ìŗ ˛Ñŋ1/2™ þĒ¨ ĩ¨›Ž´°'ò þē'î'Ñ

"ĩ'ÕÅ -ĒĨ ģòîÑ ĩ¨™Å ‡°í'" ‡òþéò.

"ĩ'ñÅ ŋēĻ´°'ò ļ€î™Žòþéò" ‡òì

ĩ'×Ĩ™Žŋ þēœÖ Àéšŗ ļòé'Ñ.

"Ĩ™Å, ‚Ĩ×Ñ -ē¯ĻэŦÒò" ‡òþéò.

"ÀĨ´°îÀ'Ë ‡×þÌ' ê€×´° Žì™Ö" ‡òé'Ñ.

"ēĒĨ ģéÅ 1/2´ą ×Ì þׯĨ'þÀ'" ‡òþéò

"-'ĒĻ™ -'¨™Å -ēĒĻŋēĢÅ ˛ÏÅ׀Ì" ‡òé'Ñ.

"Ò€Ìĸ Ò ĩ'è ˆÀ'íéÒ'Å

ēҀÌŋ ēÒ ĩ'è ˆÀ'íé ÃĻÆ'þ°" ‡òþéò

"›´€°™˜Ĩ °ò ļÝ€Ò™ 'ĒĻ ˆÀ'íêÆ €°€Æ

ì×Ñ™'î ēèä ¸-ÓÖ ēĻ´°ąÖ€ÒÆ'" ‡òé'Ñ.

"€°ÇÖ íē€îÇÖ ›Å ì´€° ˆÀ'éÒ'Å;

îØÖ ˜Ĩ ì ĩÍ ×í€é Ùâ´°'þ°" ‡òþéò.

"×î þÀ'Žï™ לŋēĨ'° ›Å 1/2Ӎè

ēĢ þÀ'Žï™ŋ ēŦ׀°ŋ ē'Ñ´ą¨" ‡òé'Ñ.

"‚ìē´ŗ þ'ĻÇþÒ ‚øą, ¸-ì þ'ĻÇþÒ ąÏÀĢÅ

ļÆ'ÆÀ'" ‡òþéò.

"°î'Ö°'ò ‚ÒƛäÖ ē'ē ØþÀ'œîŋ ēÆĢÅ"

‡òé'Ñ.

"þ'Ç֍è ÀòÒ'Å þ'ÑĒ¨è Àò'þ°"

‡òþéò

"-'耍€Æ ĩ'ò À'íê™ -'èã ÃĻÆ'þ°?" ‡òé'Ñ.

"°€ĨɯĨ'þÀ ļíē°í; °€ĨþÀ'ą ...€Ĩŋþēò" ‡òé'Ñ.

"...¯-Ĩòē'Ñ ēÒÑ ƒÖ€Ò ‡òē'Ñ ÒÑ ‡À™ŽÖ€Ò

™×€Ò" ‡òþéò.

"ĩÍ™ ¯¨À' ĩ'ĒĨ'¯€À þׯ¨Å?" ‡òþéò

"Ž€Ĩ™ ‡ĒĨ'¨ þē'°'ŗ ƒïŋ ēąî'ì" ‡òé'Ñ.

"þ°'ĒĨÅ, ŗÌÚ, ‹ĒĨ֍è ēÒ þ'Ļ -°'ĨÏ°' ‚€œ?"

‡òþéò

"þ'Ē€Ĩ-Æ'òì ÁĸœÅ ...ãþ° -°ÍÆ'°'!" ‡òé'Ñ.

ò1/2èã

Ã..

jeyalalitha

ąÃ °€Ò×ÏÅ °Áâĩ'¨ ðÖ×ÏÀ'î Ã.ÏĢ'ļą ÃÌ-œ'Ó ĩ'þãĒĻÖ Ĩš° 24Å þ°ą °Áâĩ'¨

Ãòî'è ðÖ×ÏÅ, ąÃ -ē'ŗĸ-œÆÒÏÀ'î -óÆÒÓ°' ê´ŗ ‡àąÆ Ø€°™ -óÆÒÓ°'

-×äÇĒ¨èã Àìŋ1/2™ Ø€° (™þĨ'ēÑ 27)

'-ē'ˀÀ ðÒ'™Ž 1/2€îŸÏĒ€Ĩ™ €°Æ'™Ž

‰Æ' °Áݍ´€° ‚è×ŗ°'ò ˆò?' ‡òþéò

'ŸÌ¯Ļĸ þœÑ´°-°ÖÒ'Å ×é¯Ļ™ Ø´°-°ÖÒ'Å

ŋēĻþÆ œš°ąè ñēØ™' ‡òì€Ì´°'Ñ

'ؤŖ'î †ÝÕ™ ؀ãļÒÀ'Ë ‚îģòñÅ

...´°ÀÌ'Ëŋ þēŸ×ŗÅ ...ãì×ŗÅ ˆò?' ‡òþéò

'ˆÀ'š° þēÑ×Þè ƒòñÅ ƒÏŋē°î'Ö

×'Ëŋēš°Ö þē'ĒĨēĻ ×'âŽòþéò' ‡òì€Ì´°'Ñ

ĩ'ò Àòæ™Å ĩ'-Ĩ›Å -œ'´ŗ™è

×'›Ž™ Øŋē°í ×'Ëŋ1/2è ˆŗ?' ‡òþéò.

'‚Ē ą'ÌÅ ´ŗ€ĢÉÅ ēÆòē¨´ą

ĩ'Ē€Ĩ ąÏĻ´°'ò ĩ'ò -'¨´þ°ò' ‡òì€Ì´°'Ñ

'þ'ē'Ò 1/2Ì-ÀÖÒ'Å Ì¯À€îè ך°°í

ØÆ'ē'ÌÅ -œË°ŗ¯Ĩ' ØãÅ1/2›è?' ‡òì€Ì´þ°ò.

'ÍÇÖ, þ'ŗ€ÀÇÖ ŋēĻþÆ œÑ™€ÌÇÖ

-'è€ãÇĒ¨™ Ø´°ŗ °'ò þ'ē'Ò1/2ÌÅ' ‡òé'Ñ

'-ēĒĻ -ēĒĻÆ'Ë -'¨´þ°'Å -ēĒĻÉÅ °ÌØրÒ

‡òì€Ì´° œ'ĒÆ´°'Ö ˆþ°ñÅ ×Ï´°Ã¯Ĩ'?'

'×鯨ŠĢÃèã'Ñ ×Ïš° À'ĒĨ'Ñ ‡ò€îŋ þē'Ò

ąÏ¨Å ĢÃèã'Ñ ąÏš°À'ĒĨ'Ñ' ‡òì€Ì´°'Ñ

'Àŗ€Ì€Æ™ -'è€ãÇĨ À€î ñŋģ €×´ŗ

1/4íê´ ąÍ×ąÖ -ēπÀÆ'?' ‡î™ þĒþĨò.

'-°òÀŗ€Ì ÀĒ¨ÀÖÒ -°òē'¯Ļ À¯ĨÒ´€°ŋ

ēí-'è€ã Ļŋē°í ē'Ì'Ē¨' ‡òì€Ì´°'Ñ.

'þ'€×™Å ŠÏ À€î -'è€ã Ļŋē°í

‚Ñ×ÃĨò ñŋģ €×´°Ö ļÆ'ÆÅ' ‡òì€Ì´þ°ò.

'-'› ž€À Ãà׀°ÉÅ -'耍 Ļ´°ēĻ

°›Àò ×'â׹þÒ °ïŋ-ēπÀ ...¯¨' ‡òé'Ñ

'À'ĩÌ þÀÆ-Ìòì À™€ãĸ ŸÌ¯¨Žòé

ŠÏ À€î ÌÆÓÖ ...ÆÑ´ŗ×ŗ ˆò?' ‡òþéò.

'‡òïĨ´ąÖ ƒÏ™Žòé ‡ÖÒ'´ ˛€ÀæÅ,

×ïĨÅ ...èã°'Ö ×ò ...ÆÑš°'ò' ‡òì€Ì´°'Ñ.

'...›è ¨Åē´€° ...ÆÑ´ŗ×ŗ ÖÒ'ÀÖ

þ×ì ĢÅ ...¯Ĩ'? ØãÅ1/2›è' ‡òì€Ì´þ°ò.

'‡ąÍ€ã´ °'™Ž ‡Ö€ÒÂê Þ´ŗ™

°ìŽòé èãĩÍ™ Ģï¨' ‡òì€Ì´°'Ñ.

'œ'Å ×ÆąïÕÅ œą ØÍ™Å -ē'ÖÒ'°

˛Æ ĢÅ ...›æ™´ þ°€×Æ'?' ‡î™ þĒþĨò.

'œ'Åþē'ŗÅ œą -œËþ° œ' þׯ¨Å ‡ò

œ'ÅēÕÅ œąÀĢšþ° þ׍ þׯ¨Å' ‡òé'Ñ.

- -ó.-óÆÒÓ°'.