Make your own free website on Tripod.com

ghuâ âiuglâF ïirPhÅ ïisauh#h ïir mikâU"wh®. ïj xÈehlhÉ 10 ghlf c©L. ghuâÆ vL ghlfSl kÆnghy bgh©Q x©Q vw ghliy fÉP® K. nkjhî" vâY" ïF vw ghliy òyikãj mt®fS" vGâísd® ïj xÈ ehlhÉ ïJ tiu ïirtot" bgwhj ghuâah® fÉijfshd ÃgJnt elgJnt, nfslh khÅlh, m"Å FbrhW f©nl Kjyhd ghlfS" KjKiwahf